Jørgen Fleischer pingasunngorpat ilisaassaaq 2. July 2012

Jørgen Fleischer Hans Egedep Oqaluffianit pingasunngorpat ilisaassaaq.


Kommentarer


Flere videoer